Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie 2.0)

Art.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Provoost Automation BV, handelend onder de naam Promation, met zetel te Hellegatstraat 16 te 2590 Berlaar en met ondernemingsnummer 0843180814 (“Promation”) optreedt als (potentiële) verkoper en/of aannemer en/of leverancier van goederen en/of diensten, waaronder begrepen alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en communicaties van Promation, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van enige persoon of entiteit anders dan Promation wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de wederpartij.

Art. 2 – Foto’s, catalogi, of andere door Promation geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. Alle aanbiedingen / offertes van Promation zijn vrijblijvend en binden Promation niet.

De wederpartij erkent, zo hij een bestelling van goederen / diensten / werken overmaakt en/of een offerte hiervan ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Promation aangaande alle belangrijke elementen van de goederen / diensten / werken en dat hij hiervan goede kennis heeft.

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Promation de geplaatste bestelling of werkopdracht schriftelijk aanvaardt middels het sturen van een orderbevestiging of voorschot factuur of een begin met de uitvoering daarvan maakt. Promation is steeds gerechtigd een bepaalde bestelling of werkopodracht te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden eraan te verbinden. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang hebben.

De wederpartij heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van Promation voor de reeds uitgevoerde werken, geleverde goederen / diensten / installatie alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 20% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de wederpartij is Promation gerechtigd tot betaling van de reeds uitgevoerde werken, geleverde goederen / diensten / installatie alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 20% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van Promation op een grotere (schade)vergoeding indien zij meer schade kan aantonen.

Art. 3 - Promation levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis. De wederpartij waarborgt dat zij beschikt over alle rechten, titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde Promation toe te laten de goederen / diensten / werken / installatie te leveren en waarover de wederpartij zich alleszins zelf zal dienen te informeren.

Art. 4 – Leveringstermijnen en/of termijnen voor uitvoering van werkopdrachten worden enkel te indicatieven titel verstrekt en binden Promation niet. Een eventuele overschrijding ervan doet in hoofde van de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan, noch een recht op ontbinding van de overeenkomst of enige niet-nakoming van enige jegens Promation aangegane verplichting.

Promation is gerechtigd om leveringen/werkopdrachten in gedeelten uit te voeren en in gedeelten te factureren.

De goederen worden geleverd ex Works op de zetel van Promation. Bewaring van goederen in afwachting van levering, inontvangstname, afhaling of terugbezorging aan/door wederpartij of op de plaats van de uitvoering van de levering/opdracht, gebeurt steeds op kosten en op risico van wederpartij.

Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de wederpartij of haar aangestelden, bepaalt Promation zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Promation oordelen dat de levering / uitvoering geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Promation geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie door de wederpartij en / of een andere wanprestatie van de wederpartij.

Art. 5 – Alle prijzen voor levering en/of uitvoering van werkopdrachten door Promation gelden exclusief B.T.W. en exclusief eventuele andere rechten en belastingen of andere kosten. Onze prijzen zijn niet bindend voor bijkomende bestellingen en bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Promation geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Indien zich wijzigingen voordoen in reële kostprijsfactoren, zoals de kosten van materialen, overheidsmaatregelen, belastingen, invoerrechten of andere heffingen, alsmede wisselkoersen, heeft Promation het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

De facturen van Promation dienen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de desbetreffende factuur, zonder enige aftrek, verrekening of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen aan Promation, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist: (i) interesten verschuldigd zijn op het onbetaald gebleven bedrag en dit ten belope van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur tot op de dag van algehele betaling, alsmede (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag van de desbetreffende factuur en zulks ter vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten die Promation redelijkerwijs draagt als gevolg van de niet tijdige betaling. Alle gerechtelijke kosten, zowel dagvaardingskosten en andere procedurekosten, die Promation redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet tijdige betaling, komen voor rekening van de wederpartij. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt eveneens alles wat de wederpartij aan Promation verschuldigd is, van rechtswege, onmiddellijk en integraal opeisbaar. Betalingen strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente en de door Promation gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventueel door Promation geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de hoofdsommen te beginnen met de jongste openstaande factuur.

Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de wederpartij bij aangetekend schrijven worden betwist.

Promation is steeds gerechtigd eventueel aan haar wederpartij verschuldigde bedragen, uit welke hoofden ook, te verrekenen met bedragen die deze wederpartij aan haar zou verschuldigd zijn, uit welke hoofden ook.

Art. 6 – Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Promation, blijven de geleverde of te leveren goederen eigendom van Promation en is zij gerechtigd deze onmiddellijk zelf terug te halen dan wel te doen terug halen zelfs uit de lokalen van de wederpartij.

Eens de goederen geleverd zijn / de werken uitgevoerd zijn of vanaf de kennisgeving aan de wederpartij dat hij de goederen mag ophalen, draagt de wederpartij alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de wederpartij uitsluitend bevoegd over de goederen / installatie te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mag zij deze niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, verhuren, uitlenen of op enige andere wijze of onder enige andere titel uit zijn macht brengen. Voorts is de wederpartij verplicht om de goederen / installatie gedurende deze periode afdoende te verzekeren. Indien de wederpartij uit de bedoelde goederen een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die zij houdt voor Promation als eigenaar, totdat zij aan alle verplichtingen opzichtens Promation heeft voldaan. Wederpartij is verplicht om Promation onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door Promation onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen / installatie (voornemens zijn te) doen gelden.

Art. 7 – Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Promation binnen 7 dagen genoegzame en in de door deze laatste gewenste vorm zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen, bij gebreke waaraan (i) Promation, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd zal zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel verdere levering/prestaties op te schorten, en, (ii) al hetgeen de wederpartij aan Promation verschuldigd direct en integraal opeisbaar wordt.

Art. 8 –Wederpartij is verplicht bij ontvangst/levering/uitvoering van goederen, werken / installatie of diensten te onderzoeken of de goederen en/of geleverde werken / installatie of diensten conform en zonder gebreken zijn. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht van Promation vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten, uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na: a) ontvangst/levering van de goederen en alleszins vooraleer de geleverde goederen worden gebruikt of doorverkocht; b) levering van de diensten; c) de SAT (site acceptance test) voor wat betreft werken / een installatie waarvoor in de offerte een FAT (factory acceptance test) is voorzien; d) de in productie stelling voor wat betreft werken / een installatie waarvoor voormelde procedure niet is voorzien; Het in gebreke blijven van de wederpartij om binnen voormelde termijn een klacht aan Promation mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen / diensten / werken / installatie. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Na de definitieve oplevering vervalt hoe dan ook het klachtrecht met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten in de door Promation uitgevoerde werken of geleverde goederen en diensten en installatie.

Promation waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen / diensten / werken / installatie die zich manifesteren gedurende zes (6) maanden vanaf de tijdstippen voorzien in de artikelen 8.a) t.e.m. 8.d). Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen binnen 10 (tien) werkdagen na constatering van het gebrek of de niet-conformiteit of het moment waarop het gebrek of niet-conformiteit redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Promation vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten.

Ingeval de in dit artikel vermelde termijnen en voorwaarden niet worden nageleefd, vervalt ieder klachtrecht van de wederpartij ten aanzien van enig gebrek en/of niet-conformiteit. Een reactie vanwege Promation op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Wederpartij heeft geen klachtrecht met betrekking tot de bruikbaarheid van de geleverde goederen / diensten / werken / installatie voor het doel waarvoor wederpartij deze wil gebruiken, tenzij de bruikbaarheid voor dat doel door Promation in een schriftelijke overeenkomst is gegarandeerd. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak jegens Promation kunnen doen gelden indien: (i) de wederpartij zelf enige wijziging aanbrengt, dan wel laat aanbrengen door enige derde, aan goederen / diensten / werken / installatie; (ii) de goederen / diensten / werken / installatie onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij normaal zijn bestemd, worden gebruikt of gebrekkig worden onderhouden en/of bewaard; (iii) aan de goederen / diensten / werken / installatie door de wederpartij of door derden wijzigingen, hulp bij montage, veranderingen of reparaties worden aangebracht; en/of (iv) indien het gebrek aan goederen / diensten / werken / installatie anderszins niet aan Promation kan worden toegerekend.

Indien een klacht zoals bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is Promation slechts gehouden om, zonder tot enige verdere schadevergoeding, geheel naar eigen keuze, (i) ofwel het ontbrekende gedeelte te leveren of de geleverde goederen / diensten / werken / installatie waarop de klacht betrekking heeft te vervangen dan wel hieraan de nodige aanpassingen uit te voeren, (ii) ofwel de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen teruglevering van de goederen / diensten en het ongedaan maken van de uitgevoerde werkzaamheden / installatie.

Art. 9 – De wederpartij verbindt zich ertoe aan Promation op doeltreffende wijze en op eigen kosten alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de goederen / diensten / werken / installatie op normale wijze. Wederpartij is steeds gehouden op eigen kosten en risico te zorgen voor: (i) naleving van de verplichte en gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen; (ii) toegang tot de desbetreffende ruimten; (iii) de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen en voorzieningen, inclusief electriciteitsvoorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de goederen en/of de diensten en/of het uitvoeren van de werkopdracht. Indien wederpartij hieraan niet voldoet, heeft Promation, naar eigen keuze en onverminderd haar recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade, zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht haar prestaties op te schorten, dan wel zelf doch op kosten en op risico van wederpartij de nodige maatregelen terzake te nemen.

Art. 10 – De intellectuele eigendomsrechten op de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ontwikkelde/geprogrammeerde software) behoren wereldwijd exclusief toe aan Promation. Wederpartij is enkel gerechtigd hiervan gebruik te maken voor eigen gebruik en dit enkel zoals voorzien in de overeenkomst met Promation en met betrekking tot de installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, en mits betaling van de overeengekomen prijs. Wederpartij zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die rusten op de producten.

De wederpartij verbindt zich ertoe zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst met Promation, alsook daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen aangestelden van de wederpartij, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden in dienst van de wederpartij van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld) Vertrouwelijke Informatie (i.e. elke informatie, ongeacht de vorm of de gegevensdrager, ten aanzien waarvan de wederpartij geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen, m.b.t. Promation en haar handelsgeheimen, de door haar ontwikkelde/geprogrammeerde software, de werk- en productiemethoden, de organisatieschema’s en –regelingen, plannen, klantenlijsten alsook alle industriële, commerciële en administratieve informatie) die haar bekend is geworden tijdens of als gevolg van de overeenkomst met Promation, te openbaren of mee te delen aan derden. Wederpartij verbindt er zich eveneens toe gedurende de looptijd van de overeenkomst met Promation alsook daarna, op geen enkele wijze de Vertrouwelijk Informatie te kopiëren of te gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor andere doeleinden dan zoals voorzien in de overeenkomst met Promation en dan met betrekking tot de installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

Wederpartij zal erop toezien dat haar aangestelden voormelde verplichtingen eveneens naleven, bij gebreke waaraan zij voor deze aangestelden aansprakelijk zal zijn.

Art. 11 – Indien de wederpartij enige verplichting opzichtens Promation niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijke reorganisatie of de plaatsing onder voorlopig bewindvoering van wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of enige andere vorm van insolvabiliteit of discontinuïteit, is Promation, naar eigen keuze, gerechtigd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, elke overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijk effect geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen, althans te beëindigen per aangetekend schrijven aan de wederpartij dan wel de (verdere) uitvoering van dergelijke overeenkomst op te schorten. In geval de overeenkomst, om welke reden ook, een einde neemt, wordt al hetgeen de wederpartij aan Promation verschuldigd is direct en integraal opeisbaar.

Indien de behoorlijke nakoming door Promation Verkoper ten gevolge van Overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Promation, naar eigen keuze en zonder tot enige (schade- of andere) vergoeding gehouden te zijn, het recht de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de wederpartij, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen. Onder Overmacht wordt o.m. verstaan gedragingen en/of in gebreke blijven van leveranciers of enige andere derden, ongeschiktheid van de goederen, staking, lock-out, ziekte, pandemie, epidemie, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, stilvallen of niet (behoorlijk) functioneren van enige installatie, machine of uitrusting, alsmede elke omstandigheid die buiten de redelijke controle van Promation ligt. Indien de behoorlijke nakoming door de wederpartij ten gevolge van Overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, voor een periode langer dan 3 maanden heeft Promation het recht de overeenkomst met wederpartij met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de wederpartij. Indien Overmacht intreedt terwijl de overeenkomst met de wederpartij reeds ten dele door Promation werd uitgevoerd, zal een eventuele beëindiging enkel betrekking hebben op het nog uit te voeren gedeelte van de overeenkomst en de reeds geleverde goederen en diensten en werken onverlet laten waarbij de wederpartij hievoor aldus aan Promation vergoeding zal verschuldigd zijn.

Art. 12 – Promation zal niet aansprakelijk zijn, noch contractueel noch buitencontractueel, voor eventuele gevolgschade of indirect schade (bv. winstderving, verlies van opportuniteiten of klanten, commerciële verliezen, verhoging van kosten, verlies van werkuren m.b.t. goederen / diensten / werken / installatie voor dewelke Promation’s aansprakelijkheid wordt weerhouden, productie stilstanden of productie verlies, schade uit hoofde van verstoorde planning etc.). De aansprakelijkheid van Promation, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de bestelde goederen / diensten / werken / installatie gelet dat indien en voor zover de aansprakelijkheid van Promation, op contractuele grond of op buitencontractuele grond, gedekt is onder enige verzekeringsovereenkomst, de aansprakelijkheid van Promation in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. Promation is niet verplicht rechten onder enige verzekering te doen gelden, indien zij aansprakelijk zou zijn of zou worden gehouden. De aansprakelijkheid van Promation, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is verder in elk geval beperkt tot de uitvoering van de werken en de levering van de goederen en diensten en installatie zoals omschreven in de overeenkomst; zij draagt geen enkele andere (advies- of andere) verplichting of aansprakelijkheid (zoals doch niet beperkt tot veiligheidsnormen, geschiktheid van de goederen of de installatie, etc.).

Niettegenstaande de overige bepalingen van de overeenkomst / deze algemene voorwaarden, kan Promation niet aansprakelijk gesteld worden voor schade / defecten / storingen voortvloeiend uit: a) het niet opvolgen van de gebeurlijke bedienings- en onderhoudsinstructies door de wederpartij; en/of b) abnormaal / verkeerd gebruik door de wederpartij of een derde, bediening door niet gemachtigde personen; en/of c) slijtage, externe invloeden zoals brand, slecht weer, water, vandalisme, botsing, inslag,…; en/of d) tekortkomingen of defecten in de telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving (bv. schommelingen in de netspanning), in verbruiksgoederen; en/of e) nalatigheid in het dagelijks, wekelijks en maandelijks onderhoud dat ten laste valt van de wederpartij.

Promation is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de offerte / overeenkomst bepaald, tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de wederpartij een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Promation mag gebruik maken van door de fabrikant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van deze vermeld op de offerte / overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de offerte / overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

De wederpartij zal Promation en haar vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, agenten of enige derde waarop zij beroep doet (“Hulppersonen”), vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verhaal, op contractuele basis of buitencontractuele basis, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Promation, van enige andere derde, behoudens in geval er door Promation werd gehandeld met het oogmerk te schaden.

Handelen of nalaten te handelen van Promation en/of haar Hulppersonen, op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij of diens Hulppersonen, zal in geen enkel geval gekwalificeerd kunnen worden als bedrog, handelen met het oogmerk te schaden, opzettelijke fout of zware fout.

Art. 13 – Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst met Promation en/of deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van de overeenkomst / deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden – door de partijen of door de gevatte rechter – door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert. De wederpartij mag de uit enige overeenkomst met Promation voortvloeiende rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Promation. Promation is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met de wederpartij over te dragen aan een derde.

Art. 14 – Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de duur van de overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 10 (intellectuele rechten en vertrouwelijkheid) artikel 12 (aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

Art. 15 – Op alle rechtsbetrekkingen waaraan Promation partij is en ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met enige bestelling, levering, werkopdracht of overeenkomst met Promation alsmede in verband met deze algemene voorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van Promation is gevestigd.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoon) worden door Promation verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht. 

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@promation.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet). 

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Promation met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Promation kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie. 

Promation is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Promation is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Promation. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Promation. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu